Mga Tuntunin sa Paggamit & Patakaran sa Privacy

Pinapatakbo ng Caux Round Table Japan (“CRT Japan”, “kami”, “amin”, o “namin”) ang Hello Ninja (ang “Mga Serbisyo”). Ipinapaalam sa iyo ng Mga Tuntunin sa Paggamit na ito (ang “Mga Tuntunin”) ang aming mga tuntunin at kundisyon para sa paggamit sa alinman o sa lahat ng Serbisyo. Pakibasa at sang-ayunan ang Mga Tuntunin para magamit ang aming Mga Serbisyo.

Artikulo 1 (Kahulugan)

Narito ang mga kahulugan ng mga terminong ginagamit sa kasunduang ito.

(1) CRT Japan, Kami, Amin, Namin Caux Round Table Japan. Ang Caux Round Table Japan ay isang pandaigdigang network ng mga leader sa negosyo na may layuning gawing mas malaya, patas, at transparent ang lipunan sa pamamagitan ng negosyo. Sinusuportahan ng CRT Japan ang mga inisyatiba ng mga kumpanya at sibilyan sa paggalang sa mga karapatang pantao. Para sa higit pang detalye, pakibisita ang aming website.  https://crt-japan.jp/en/
(2) Mga Serbisyo Ang Hello Ninja at iba pang nauugnay na serbisyong pinapatakbo ng CRT Japan
(3) Mga Nilalaman Ang paksa o layunin ng Mga Serbisyo, i.e. text, mga tunog, mga larawan, mga video, mga software program, mga code, o anumang mensahe o impormasyong ihinahatid ng Mga Serbisyo.
(4) User Ang mga sumang-ayon sa aming Mga Tuntunin sa Paggamit at gumamit sa aming Mga Serbisyo
(5) Mga nakarehistrong user Ang mga nakatapos sa pagpaparehistro ng user para sa aming Mga Serbisyo
(6) Bluenumber Isang natatanging ID na binubuo ng 20 digit na string ng character na ibinibigay pagkarehistro para sa aming Mga Serbisyo
(7) Password Cryptography na natatanging itinakda ng nakarehistrong user kaugnay ng ID
(8) Post Mga gawain ng nakarehistrong user na nagpapakita o nagpa-publish ng anumang Nilalaman sa o sa pamamagitan ng aming Mga Serbisyo
(9) Puntos Mga benepisyong magagamit kasabay ng aming Mga Serbisyo (hindi maaaring ipagpalit ang ilang bahagi o nang buo para sa cash) na nakukuha ng mga nakarehistrong user sa pamamagitan ng paggamit sa Mga Serbisyo alinsunod sa mga tuntunin sa puntos na itinatag ng CRT Japan
(10) Personal na impormasyon Impormasyong maaaring makatukoy ng isang partikular na indibidwal, tulad ng address, pangalan, trabaho, at numero ng telepono (kabilang ang impormasyong madaling makakatukoy ng partikular na indibidwal sa pamamagitan ng pagsasama sa iba pang impormasyon).
(11) Nakarehistrong impormasyon Impormasyong inilagay ng user noong nagparehistro sa aming Mga Serbisyo
(12) Intelektwal na ari-arian Mga imbensyon, ideya, bagong variety ng mga halaman, disensyo, likha at iba pang bagay na bunga ng mga malikhaing aktibidad ng tao (kabilang ang mga natuklasan o ipinaliwanag na law o phenomena ng kalikasan na magagamit sa industriya), trademark, trade name at iba pang item na tumutukoy sa mga produkto o serbisyong ginagamit sa mga gawain sa negosyo, trade secret at iba pang teknikal o pangnegosyong impormasyong kapaki-pakinabang para sa mga gawain sa negosyo
(13) Karapatan sa intelektwal na ari-arian Mga karapatan sa patent, karapatan sa utility model, karapatan ng breeder, industriyal na karapatan, copyright, karapatan sa trademark at iba pang karapatan sa intelektwal na ari-arian na itinatakda ng batas o karapatang nauugnay sa mga interes na pinoprotektahan ng batas
Artikulo 2 (Ang Aming Tungkulin at Posisyon)
2.1 Nagbibigay ang CRT Japan ng application na may layuning suportahan ang mga user sa pakikipag-ugnayan sa kanilang mga pinagtatrabahuhang kumpanya, nauugnay na recruitment agency, at third-party na organisasyon ng suporta. Kinukuha namin ang nilalaman ng impormasyon, ngunit wala kaming kahit anong kinalaman sa nilalaman, maliban sa mga mensaheng ipinadala sa amin o ipinadala namin.
2.2 Sumasang-ayon ang User na siya lang ang mananagot sa paggamit sa Mga Serbisyo.

Artikulo 3 (Nilalaman ng Mga Serbisyo)
3.1  Sa Hello Ninja, ibinibigay ng CRT Japan ang Mga Serbisyong nagbibigay-daan sa User na itala ang kanyang mga oras ng pagtatrabaho, humiling ng mga bakasyon, magpadala at tumanggap ng mga mensahe mula sa pinagtatrabahuhang kumpanya, mga recruitment agency (hal., nangangasiwang kumpanya at nagpapadalang kumpanya para sa mga Technical Intern Trainee) at mga third-party na organisasyon ng suporta, sumagot sa mga survey, kumpirmahin ang pagiging ligtas kung sakaling magkaroon ng emergency, at tumanggap ng impormasyon ng event.
3.2  Maaaring may ibigay na Mga Puntos kapag gumamit ang mga nakarehistrong user ng iba't ibang Serbisyong ibinibigay ng Hello Ninja, alinsunod sa "Mga Tuntunin sa Puntos" na hiwalay na inilatag ng CRT Japan. Gayunpaman, hindi namin ginagarantiya ang pagkakaroon ng karapatang gamitin ang mga benepisyo sa hinaharap at maaaring ipawalang-bisa ang mga ibinigay na puntos. Kaugnay ng pagbibigay o paggamit ng mga puntos, ang Mga Tuntunin sa Puntos sa panahong iyon ang ilalapat.
3.3  Layunin ng Hello Ninja na patuloy na pahusayin ang aming Mga Serbisyo at mag-upgrade ng bersyon ng application batay sa feedback sa karanasan ng mga user. Maaaring mag-post ang mga user ng mga review at mungkahi para sa pagpapahusay sa Hello Ninja sa App.

Artikulo 4 (Pagtanggap ng Kasunduan sa Mga Tuntunin sa Paggamit)
4.1  Dapat kilalanin at sang-ayunan ng User ang Mga Tuntunin bago gamitin ang Mga Serbisyo.
4.2  Sa pamamgitan ng pag-download sa Hello Ninja, sa mobile device man o sa anupamang information device, at pagsang-ayon sa Mga Tuntunin, ituturing na may legal na bisang kasunduan sa pagitan ng User at CRT Japan ang Mga Tuntunin sa Paggamit.
4.3  Ginawa ang Mga Serbisyo para sa mga manggagawa at dahil dito, dapat 16 na taong gulang pataas ang User para magamit ang Serbisyo.
4.4  Kung gagamitin ng menor de edad (wala pang 16 na taong gulang) ang aming Mga Serbisyo sa pamamagitan ng pagpapanggap na may pahintulot ng legal na kinatawan, pagsisinungaling tungkol sa edad, o pagpapanggap na isang katanggap-tanggap na tao, hindi maaaring ipawalang-bisa ng user ang anumang legal na gawaing nauugnay sa aming Mga Serbisyo.
4.5  Kung gagamitin ng user na menor de edad noong sumang-ayon sa aming Mga Tuntunin ang Mga Serbisyo pagkatapos tumungtong sa hustong gulang, itinuturing na kinumpirma ng user ang lahat ng legal na gawaing nauugnay sa Mga Serbisyo.

Artikulo 5 (Pagbabago sa Mga Tuntunin)
5.1  Maaaring baguhin ng CRT Japan ang mga nilalaman ng Mga Tuntunin sa Paggamit anumang oras nang hindi kinukuha ang pahintulot ng mga user kung sakaling magkaroon ng mga pagbabago sa mga batas at regulasyon o sa mga economic na kundisyon at dapat itong tanggapin ng User nang walang pagtutol.
5.2  Kapag binago ang Mga Tuntunin, maglalaan ng nakatakdang tagal ng panahon ang CRT Japan para ipaalam sa Mga User ang tungkol sa mga nilalaman sa pamamagitan ng mga paraang iniatas ng CRT Japan.
5.3  Magkakabisa ang binagong Mga Tuntunin mula sa itinakdang tagal ng panahon kung kailan namin ipapaalam sa Mga User ang tungkol sa pagbabago tulad ng isinaad sa nakaraang talata.
5.4  Ituturing na tinanggap ang mga pagbabago nang walang anumang pagtutol kapag na-access ng User ang aming Mga Serbisyo pagkatapos ng pagbabago.

Artikulo 6 (Bayarin sa Paggamit)
Walang babayaran ang User na kahit na anong espesyal na bayarin tulad ng mga membership fee kapalit ng paggamit sa aming Mga Serbisyo.

Artikulo 7 (Mga Paghihigpit sa Paggamit)
Mapipili ng User kung kanino niya ibabahagi ang kanyang profile. Depende sa pipiliin, maaaring hindi available ang ilang feature. Para sa higit pang impormasyon, pakitingnan ang aming Patakaran sa Privacy (2. Mga Feature ng App).

Artikulo 8 (Proseso ng Pagpaparehistro)
8.1  Dapat i-download ng mga gustong magparehistro para sa aming Mga Serbisyo ("mga aplikante sa pagpaparehistro") ang App at dapat nilang tapusin ang pagpaparehistro.
8.2  Pagkatapos magparehistro, itinuturing na sumang-ayon ang Mga User na mabigyan ng Bluenumber, na isang pangkalahatang ID. Hindi nila magagamit ang aming Serbisyo maliban kung sasang-ayon sila sa pagbibigay ng Bluenumber. Itinuturing na tapos na ang pagpaparehistro kapag nakapagbigay na ng Bluenumber.
8.3  Aabisuhan ng CRT Japan ang mga nagparehistrong user tungkol sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan, mga advertisement, at iba pang impormasyon sa pamamagitan ng email.
8.4.  Kung napapailalim ang aplikante sa pagpaparehistro sa alinman sa mga sumusunod, maaaring hindi aprubahan ng CRT Japan, sa sarili nitong pagpapasya, ang paggamit niya ng Hello Ninja
 1. Kung wala pang 16 na taong gulang ang aplikante sa pagpaparehistro.
 2. Kapag ang aplikante sa pagpaparehistro ay isang taong dati nang inalis dahil sa paglabag sa Mga Tuntunin o iba pang patakarang itinatag ng CRT Japan.
 3. Kapag natukoy ng CRT Japan na nagpaparehistro ang aplikante sa pagpaparehistro sa pamamagitan ng mga hindi naaangkop na paraan
 4. Kapag sinusubukan ng aplikante sa pagpaparehistro na magparehistro gamit ang impormasyong hindi kanya
 5. Kapag itinuturing ng CRT Japan na hindi ito naaangkop

Artikulo 9 (Pamamahala ng Account)
9.1   Hinggil sa impormasyong nakarehistro sa panahon ng paggamit ("impormasyon ng pagpaparehistro", kabilang ang e-mail address, ID, password, etc.), dapat kusang-loob na iparehistro at pamahalaan ng Mga User ang impormasyon sa oras ng paggamit nang sila ang may pananagutan. Wala dapat papayagan ang Mga User na third party na gamitin ang impormasyon at hindi dapat nila ipahiram, ipasa, pangalanan ulit, bilhin o ibenta ang impormasyon.
9.2  Kung nakarehistrong user ang gumagamit sa Mga Serbisyo, ituturing ng CRT Japan na ginagamit ito ng taong nagparehistro ng account sa Hello Ninja, at siya ang mananagot para sa anumang resultang idudulot ng paggamit sa Mga Serbisyo at sa lahat ng responsibilidad na nauugnay rito.
9.3   Kung magdudulot ng kapahamakan sa amin o sa isang third party ang hindi pinapahintulutang paggamit ng nakarehistrong impormasyon, magbabayad ang User para sa kapahamakan.
9.4  Isasagawa ang pamamahala ng nakarehistrong impormasyon sa sariling pananagutan ng User, at hindi kami mananagot para sa anumang kawalan o kapahamakang mararanasan ng user dahil sa pagiging hindi tumpak o hindi totoo ng impormasyon sa pagpaparehistro.
9.5  Kung mapag-alamang nanakaw o nagamit ng third party ang nakarehistrong impormasyon, dapat kaagad itong ipaalam sa amin ng User at dapat niyang sundin ang mga ipapagawa namin.

Artikulo 10 (Proseso ng Pag-delete ng Impormasyon mula sa Bluenumber)
10.1 Kung gusto ng user na i-delete ang kanyang personal na impormasyon at iba pang impormasyon mula sa Bluenumber, makipag-ugnayan sa hello-ninja@crt-japan.jp. Sasagot ang Bluenumber sa kanyang mga kahilingan sa loob ng 30 araw ng negosyo.
10.2 Kung nalalapat ang alinman sa mga sitwasyon sa ibaba, sapilitan naming ide-delete ang kanyang impormasyong nakarehistro sa Bluenumber sa sarili naming pagpapasya at sususpindihin namin ang paggamit ng Hello Ninja.
 1. Kapag malinaw na isinagawa ang pagpaparehistro ng User nang hindi sumusunod sa pamamaraang itinakda ng CRT Japan.
 2. Kapag nagparehistro ng residence card number na nakuha sa ilegal na paraan o pineke, o kapag residence card number ng ibang tao ang ipinarehistro.
 3. Kapag ang pagkakakilanlan ay pineke o pinaghihinalaang pineke para sa mga layunin ng pagpaparehistro.
 4. Kapag lumabag siya sa Mga Tuntunin o iba pang patakarang itinatag ng CRT Japan.
 5. Kapag itinuring naming hindi naaangkop ang kanyang paggamit.

Artikulo 11 (Pangangasiwa ng Personal na Impormasyon)
Pangangasiwaan nang maayos ang personal na impormasyon at impormasyon ng user alinsunod sa Patakaran sa Privacy na hiwalay na inilatag ng CRT Japan.

Artikulo 12 (Pagbabawal)
Kapag ginamit ang Mga Serbisyo, hindi dapat magsagawa ang Mga User ng mga gawaing napapailalim sa alinman sa mga sumusunod na item. Kung hindi makakasunod ang User sa artikulong ito, maaaring gawin ng CRT Japan ang lahat ng kinakailangang proseso nang walang paunang abiso tulad ng agarang pagsususpinde ng paggamit at pag-delete ng impormasyon sa pagpaparehistro at na-post na impormasyon.
(1) Anumang gawaing nakalista sa bawat item ng 10.2
(2) Anumang gawaing lumalabag sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng CRT Japan o third party
(3) Anumang gawaing may layuning sirain ang puri o kredibilidad ng CRT Japan o third party
(4) Anumang gawaing ikinasisira o maaaring ikasira ng mga ari-arian ng CRT Japan o third party
(5) Anumang gawaing nagdudulot ng pagkalugi para sa CRT Japan o third party
(6) Anumang gawaing nagbabanta sa CRT Japan o third party
(7) Pag-post sa sumusunod na impormasyon:
 1. Anumang impormasyong may mga panganib na lumabag sa mga karapatan at ari-arian ng third party
 2. Nakakapahamak na impormasyon pati na rin anumang impormasyong ikinapapahamak ng katawan o pag-iisip ng ibang tao
 3. Anumang impormasyong lumalabag sa mga batas at regulasyon o nag-uudyok ng paglabag sa mga batas at regulasyon at ng mapapanganib na gawain
 4. Anumang impormasyong may layuning lumabag sa mga batas at regulasyon, mang-atake, mang-abuso, mandiskrimina batay sa lahi, manirang-puri, mang-insulto, mang-harass, mag-udyok o sadyang magdulot ng pagkabahala sa ibang tao o anumang impormasyong maaaring humantong sa mga naturang resulta
 5. Anumang impormasyong sumasalungat sa alam na impormasyon o kaya ay hindi totoo
 6. Anumang impormasyong sumasalungat sa alam na impormasyon o kaya ay hindi totoo
 7. Anumang impormasyong lumalabag sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian kabilang ang mga copyright, at iba pang karapatan sa ari-arian ng mga third party at lumalabag sa mga interes ng publiko pati na rin sa mga karapatan ng indibidwal
 8. Mga larawan o dokumentong itinuturing na imoral, naglalaman ng child pornography at nang-aabuso ng mga bata
 9. Impormasyong lumalabag sa batas at mga regulasyon
 10. Anumang impormasyong itinuturing ng CRT Japan na hindi naaangkop
(8) Anumang gawaing gumagamit ng o nag-uudyok ng paggamit ng computer virus at mga nakakapinsalang program
(9) Anumang gawaing nagdudulot ng labis na load sa imprastraktura ng Mga Serbisyo
(10) Anumang pag-atake sa server, system, at seguridad sa App
(11) Access sa Serbisyo sa pamamagitan ng paggamit ng anumang paraang hindi ibinigay ng CRT Japan
(12) Anumang gawain ng User para makakuha ng maraming user ID
(13) Anupamang gawaing itinuturing ng CRT Japan na hindi naaangkop

Artikulo 13 (Pagbubukod ng Lupong Laban sa Lipunan)
13.1 Kinakatawan, ginagarantiya, at ipinapangako ng User na tiyaking ang User ay hindi isang taong bahagi ng grupo ng organisadong krimen, miyembro ng grupo ng organisadong krimen, wala pang 5 taon ang lumipas mula noong umalis sa grupo ng organisadong krimen, quasi-member ng grupo ng organisadong krimen, nauugnay na kumpanya o asosasyon ng grupo ng organisadong krimen, corporate racketeer, o iba pang katumbas na tao ng anumang nabanggit na katergoya (“Mga lupong laban sa lipunan”). Hindi dapat mapailalim ang User sa alinman sa mga sumusunod na kategorya.
(1) Taong may naturang kaugnayan sa mga lupong laban sa lipunan kung saan makikita ang kontrol ng lupong laban sa lipunan sa pamamahala ng taong iyon
(2) Taong may naturang kaugnayan sa mga lupong laban sa lipunan kung saan makikita ang malaking pagkakasangkot ng lupong laban sa lipunan sa pamamahala ng taong iyon
(3) Taong may naturang kaugnayan sa mga lupong laban sa lipunan kung saan makikita ang pagsalalay sa lupong laban sa lipunan para sa layunin ng pagkakaroon ng hindi patas na benepisyo para sa sarili nito o sa mga third party, o pagsira sa mga third party
(4) Taong may naturang kaugnayan sa mga lupong laban sa lipunan kung saan makikita ang pagbibigay ng taong iyon ng mga pondo, benepisyo o serbisyo sa lupong laban sa lipunan
(5) Taong may sinumang miyembro ng board o iba pang tauhang may malaking bahagi sa pamamahala nito na nakikilahok sa hindi katanggap-tanggap sa lipunan na ugnayan sa mga lupong laban sa lipunan.
13.2 Kinakatawan, ginagarantiya at ipinapangako ng User na tiyaking hindi niya gagawin, nang mag-isa o sa pamamagitan ng paggamit ng mga third party, ang alinman sa mga sumusunod na gawain.
(1) Utos na may karahasan
(2) Hindi makatuwirang utos na labas sa iginagawad dito ng batas
(3) Paggamit ng mga nakakasindak na salita o gawain kaugnay ng mga transaksyon
(4) Gawaing naglalayong sirain ang reputasyon o makasagabal sa third party sa pamamagitan ng pagkakalat ng tsismis, paggamit ng mga mapanlokong paraan, o paggamit ng dahas
(5) Iba pang gawaing katumbas ng nabanggit
13.3 Kapag nilabag ang artikulong ito, maaaring kaagad na suspindihin ng CRT Japan ang access sa Mga Serbisyo nang walang abiso o iba pang prosesong sa palagay nito ay naaangkop.
13.4 Hindi mananagot ang CRT Japan para sa anumang kapahamakang natamo ng User dahil sa pagsususpinde ng Mga Serbisyo alinsunod sa artikulong ito. Bukod pa rito, posibleng maghabol ng mga danyos mula sa User para sa mga kapahamakang naidulot sa kanyang sarili bunga ng pagsususpinde.

Artikulo 14 (Pangangasiwa sa Mga Nilalaman)
14.1 Nakalaan sa CRT Japan ang karapatan sa lahat ng nilalamang ibinibigay ng Mga Serbisyo, at nagbibigay ito ng hindi eksklusibong paggamit sa Mga Serbisyo na hindi maaaring ipasa o i-sublicense.
14.2 Pinagbabawalan ang Mga User sa paggamit ng anumang nilalaman (kabilang ang pag-duplicate, pagpapasa, pagtatalaga, pagpapahiram, pagsasalin, paghango, pag-reprint nang walang pahintulot, secondary na paggamit, paggamit para sa komersyal na layunin, pagbabago, pagbabaklas, pag-decompile, at pag-reverse engineer na labas sa saklaw na itinakda ng CRT Japan) na: (i) hindi patas o mapanlinlang (ii) may copyright, pinoprotektahan ng trade secret o sa ibang paraan ay napapailalim sa mga karapatan sa pag-aari ng third party, kabilang ang mga karapatan sa privacy at publicity maliban kung ang User ang may-ari sa mga naturang karapatan; (iii) nagdudulot ng panganib sa kaligtasan o kalusugan ng isang tao, nagdudulot ng panganib sa kaligtasan o kalusugan ng publiko, ikinokompromiso ang pambansang seguridad, o nakakasagabal sa pagsisiyasat ng tagapagpatupad ng batas; (iv) nanggagaya ng ibang tao; (v) labag sa batas, mapanirang-puri, libelous, nambabanta, pornograpiko, nangha-harass, mapoot, nakakasakit para sa isang lahi o pangkat etniko, o naghihikayat ng gawing maituturing na krimen, nagdudulot ng civil liability, lumalabag sa anumang batas o sa ibang paraan ay hindi makatotohanan, hindi tumpak, hindi naaangkop, mapanira o mapanlinlang; (vii) kinasasangkutan ng pagnanakaw o terorismo; (viii) naglalaman ng hindi awtorisadong komersyal na pakikipag-ugnayan; (ix) naglalaman ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan o anumang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan ng sinumang third party; at/o (x) lumalabag sa Mga Tuntunin sa Paggamit na ito.
14.3 Dapat ding hindi lumalabag sa copyright ng third party ang mga ipo-post ng mga nakarehistrong user. Mahigpit na ipinagbabawal ang hindi awtorisadong pag-reproduce ng mga text mula sa information media tulad ng Internet, TV, mga magazine, at mga aklat. Gayunpaman, hindi ito malalapat kung paunang nakakuha ng pahintulot mula sa mga may-ari ng karapatan.
14.4 Ang mga copyright (mga karapatang itinakda sa Artikulo 21 hanggang 28 ng Copyright Act) hinggil sa nilalaman (mga larawan, mga video, text, at lahat ng iba pang impormasyon) na na-post sa Mga Serbisyo o ipinasa ng mga nakarehistrong user sa iba pang paraan ay pagmamay-ari ng User. Gayunpaman, kapag ipinapadala ang content, pinapahintulutan ng User ang CRT Japan na gamitin ang content nang libre at sa hindi ekslusibong paraan sa loob at labas ng Japan.
14.5 Hindi dapat gamitin ng User ang mga moral na karapatan ng may-akda sa Mga Serbisyo.

Artikulo 15 (Disclaimer)
15.1 Hindi kami mananagot para sa impormasyon ng nilalaman (mga oras na trabaho, kahilingan para sa bakasyon, mensahe, atbp.) na ipapadala at matatanggap sa pamamagitan ng Hello Ninja, at sa pagiging legal, ligtas, at kapaki-pakinabang nito. Hindi mananagot ang CRT Japan para sa anumang talakayan, hindi pagkakasundo, o iba pang abalang idinulot ng nilalaman ng pakikipag-ugnayan o ng mismong pakikipag-ugnayan. Kung magkakaroon ng problema sa pagitan ng User at ng kanyang pinagtatrabahuhang kumpanya, mga recruitment agency at mga third-party na organisasyon ng suporta, responsibilidad ng magkabilang panig na lutasin ito, at wala kaming anumang ipapahayag.
15.2 Hindi mananagot ang CRT para sa anumang kapahamakang idudulot ng mga pagbabago, pagkaantala, o pagwawakas ng Mga Serbisyo maliban kung nauugnay sa o bunga ng malubhang kapabayaan o sinasadyang maling pangangasiwa ang mga kapahamakan.
15.3 Hindi dapat kami masangkot sa sitwasyon sa paggamit ng User sa Mga Serbisyo at wala kaming anumang pananagutan dito.
15.4 Hindi ginagarantiya ng CRT Japan, nang direkta o hindi direkta, kaugnay ng Serbisyo o anumang impormasyong ibinibigay sa pamamagitan ng Mga Serbisyo, ang pagiging angkop sa isang partikular na layunin, inaasahang paggana, inaasahang antas ng paggana, halaga, pagiging tumpak, o kakayahang magamit ng produkto, pagsunod sa mga regulasyon o panloob na tuntunin ng mga grupo sa industriya na nalalapat sa user kapag ginagamit ang Mga Serbisyong ito.
15.5 Hindi ginagarantiya ng CRT Japan na compatible ang Mga Serbisyo nito sa lahat ng device at dapat paunang kilalanin ng User na posibleng magkaroon ng mga problema sa pagpapatakbo ng Mga Serbisyo kapag nag-upgrade ng OS ang mga device. Hindi ginagarantiya ng CRT Japan na malulutas ng mga pagbabago sa program ang mangyayaring problema.
15.6 Paunang kinikilala ng User na maaaring paghigpitan ang paggamit ng ilang bahagi o lahat ng Serbisyo dahil sa mga pagbabago sa mga tuntunin at patakaran sa pagpapatakbo ng digital distribution platform tulad ng App Store at Google Play.
15.7 Hindi mananagot ang CRT Japan sa anumang kapahamakang direkta o hindi direktang mararanasan ng User kaugnay ng anumang paggamit.
15.8 Hindi mananagot ang CRT Japan sa anumang kapahamakan (kabilang ang mga hindi direktang kapahamakan at hindi nakuhang kita) tulad ng mga hindi nakuhang pagkakataon at pagkaantala sa negosyo na mangyayari sa mga user at third party kahit na may paunang abiso tungkol sa posibilidad ng pagkakaroon ng mga naturang kapahamakan.
15.9 Ipoproseso sa sariling pagpapasya ng CRT Japan ang kahilingan sa pag-delete ng post mula sa iba pang User o third party at hindi kami mananagot sa anumang responsibilidad na bunga ng aming pagpapasya.
15.10 Magbabayad ang User para sa anumang danyos o lulutasin niya ang anumang hindi pagkakasundo gamit ang sarili niyang pera at sa sarili niyang pananagutan at hindi siya dapat magdulot ng anumang abala o kapahamakan sa CRT Japan.
15.11 Kapag naghain ang isang third party ng paghahabol sa CRT Japan, magiging pananagutan ng User ang paglutas dito gamit ang sarili niyang pera (bayarin sa abogado) at sa sarili niyang pananagutan. Kung sakaling magbabayad ng danyos ang CRT Japan sa third party, babayaran ng User ang lahat ng gastusin (kabilang ang mga bayarin sa abogado at hindi nakuhang kita) kabilang ang mga danyos para sa amin.
15.12 Dapat magbayad ang User (kabilang ang mga legal na bayarin at bayarin sa abogado) gamit ang sariling pera ng user at sa sarili niyang pananagutan para sa anumang kapahamakang idinulot sa CRT Japan kaugnay ng paggamit sa Mga Serbisyo.
15.13 Hindi ginagarantiya ng CRT Japan ang pagiging tumpak ng impormasyong na-post ng iba pang User sa Mga Serbisyo. Hindi kami mananagot sa anumang hindi pagkakasundo o abala kaugnay ng impormasyong na-post sa Mga Serbisyo.

Artikulo 16 (Pag-advertise)
Hindi naglalagay ang CRT Japan ng anumang advertisement sa Mga Serbisyo.

Artikulo 17 (Pagsubaybay)
Susubaybayan ng CRT Japan, sa pagpapasya ng CRT Japan, kung maayos na ginagamit ng User ang Mga Serbisyo, at dapat sumang-ayon dito ang User.

Artikulo 18 (Pagbabawal sa Pagtatalaga ng Mga Karapatan)
Hindi dapat italaga ng user sa third party ang lahat o ilang bahagi ng status sa ilalim ng Mga Tuntunin at mga karapatan o obligasyong nakabatay sa Mga Tuntunin.

Artikulo 19 (Kakayahang Maihiwalay)
Kung sakaling ipapawalang-bisa o ituturing ng mga batas o regulasyon na hindi maipapatupad sa anumang aspeto ang alinmang bahagi o mga bahagi ng mga probisyong nakapaloob sa Mga Tuntunin, mananatiling may ganap na bisa at epekto ang natitirang bahagi ng Mga Tuntunin.

Artikulo 20 (Paano Makipag-ugnayan sa Amin)
Para sa anumang tanong hinggil sa Mga Serbisyo o Mga Tuntunin sa Paggamit, makipag-ugnayan sa hello-ninja@crt-japan.jp.

Artikulo 21 (Nangangasiwang Batas, Hurisdiksyon)
21.1 Ang pagkakaroon ng bisa, pagbibigay ng kahulugan, at pagsasakatuparan sa Mga Tuntunin ay pangangasiwaan at uunawain alinsunod sa mga batas ng Japan.
21.2 Kaugnay ng mga talakayan, pagsasakdal, at anupamang hindi pagkakasundo sa pagitan ng CRT Japan at mga user, ang Tokyo Summary Court o ang Tokyo District Court ang magiging natatanging hukom na may hurisdiksyon alinsunod sa reklamo.

Petsa ng pagkakaroon ng bisa: Disyembre 1, 2020

Pinapatakbo ng Caux Round Table Japan (“CRT Japan”, “kami”, “amin”, o “namin”) *1 ang Hello Ninja (ang “App”). Ipinapaalam sa iyo ng Patakaran sa Privacy na ito (ang “Patakaran”) ang tungkol sa aming mga patakaran kaugnay ng pagkuha ng personal na impormasyong natatanggap namin mula sa iyo sa pamamagitan ng App. Pakibasa at unawain ang Patakarang ito para matuto pa tungkol sa aming Patakaran sa Privacy at sa iyong mga karapatan bago gamitin ang App.

*1: Ang Caux Round Table Japan ay isang pandaigdigang network ng mga leader sa negosyo na may layuning gawing mas malaya, patas, at transparent ang lipunan sa pamamagitan ng negosyo. Sinusuportahan ng CRT Japan ang mga inisyatiba ng mga kumpanya at sibilyan sa paggalang sa mga karapatang pantao. Para sa higit pang detalye, pakibisita ang aming website.  https://crt-japan.jp/en/

Artikulo 1 (Kahulugan)
Bibigyan ng kahulugan sa "Tuntunin sa Paggamit” ang mga terminong ginagamit sa Patakarang ito.

Artikulo 2 (Mga Feature ng App)
Ibinibigay ng App ang mga sumusunod na feature.

Mga Feature Paglalarawan at mga tuntunin sa paggamit ng feature
Profile Magpaparehistro ka ng personal na impormasyon at makakakuha ka ng Bluenumber, na isang pangkalahatang digital ID. Maaari ka ring magparehistro ng mga entity kaugnay mo tulad ng iyong pinagtatrabahuhang kumpanya, mga recruitment agency (hal., nangangasiwang kumpanya at nagpapadalang kumpanya para sa mga Technical Intern Trainee).
Mga third-party na organisasyon ng suporta Maaari kang pumili at magparehistro ng hanggang tatlong third-party na organisasyon ng suporta.
Setting sa privacy Mapipili mo kung kanino mo ibabahagi ang iyong profile, mula sa nakarehistrong pinagtatrabahuhang kumpanya, mga recruitment agency at mga third-party na organisasyon ng suporta. Maaari mong baguhin ang mga setting sa privacy anumang oras.
Trabaho
Sa App, maaari kang magtala ng mga oras ng pagtatrabaho at magparehistro ng mga petsa ng bakasyon. Kung gumagamit ang iyong pinagtatrabahuhang kumpanya ng Ninja-Biz AT kung magkatugma ang residence card number na nakarehistro sa Hello Ninja at sa Ninja-Biz, maaaring i-link ang Hello Ninja sa Ninja-Biz ng iyong pinagtatrabahuhang kumpanya, at maaari mong isumite ang iyong mga oras ng pagtatrabaho at kahilingan para sa bakasyon para maaprubahan.
Para magawa iyon, kailangan mong payagan ang pagbabahagi ng profile sa iyong pinagtatrabahuhang kumpanya.
Event Kapag naka-link na ang iyong Hello Ninja sa Ninja-Biz ng iyong pinagtatrabahuhang kumpanya, maaari ka na ring makatanggap ng impormasyon ng event ng kumpanya (hal. iskedyul ng pulong) sa App. Kung papayagan mo ang pagbabahagi ng profile sa mga organizer ng event tulad ng mga grupo ng suporta sa komunidad o panlabas organisasyon, makakatanggap ka ng impormasyon ng event sa App at maaari kang mag-sign up para sa event na gusto mong daluhan.
Mensahe Maaari kang makipagpalitan ng mga mensahe sa nakarehistro mong pinagtatrabahuhang kumpanya, mga recruitment agency, at mga organisasyon ng suporta sa komunidad sa pamamagitan ng Ninja-Biz, kung papayagan mong ibahagi ang iyong profile sa kanila. Maaari ka ring makipagpalitan ng mga mensahe sa CRT Japan, nang hindi ipinaparehistro/pinapayagang ibahagi ang iyong profile sa sinumang entity.
Survey Aanyayahan kang magsagawa ng mga survey at bibigyan ka ng opsyong sagutan ang mga ito kung papayagan mo kaming ibahagi ang iyong profile sa mga organizer ng survey. Para sa mga may bayad na survey, makakatanggap ka ng bayad sa pamamagitan ng LINE Pay sa pamamagitan ng pagpaparehistro ng iyong LINE Pay number, hangga't magkapareho ang huling 4 na digit ng numero ng telepono mo na nakarehistro sa LINE Pay at sa Hello Ninja. Kapag nagpaparehistro ng LINE Pay number, sumasang-ayon kang (1) ang iyong personal na numero ng telepono lang ang ipinaparehistro mo at (2) ang pagpaparehistro ng numero ng ibang tao ay itinuturing na "pagpapanggap" at isa itong gawaing napapailalim sa krimen.
Pang-emergency na Alerto Makakatanggap ka ng pang-emergency na alerto kung sakaling magkaroon ng sakuna sa loob ng radius na 50 km at ipapakumpirma sa iyo kung ligtas ka, batay sa mga nakarehistrong address ng trabaho at tirahan (at ang impormasyon ng lokasyon nito kung naka-on ang function na GPS). Ibabahagi ang kumpirmasyon ng pagiging ligtas sa mga nakarehistrong entity na binigyan mo ng access na nasa iyong pinagtatrabahuhang kumpanya, mga recruitment agency, at mga third-party na organisasyon ng suporta.
Kapaki-pakinabang na impormasyon Makakakuha ka ng impormasyon tungkol sa mga support group at support desk sa mga feature na "Kapaki-pakinabang na impormasyon."

Artikulo 3 (Pagpaparehistro ng Bluenumber at Pag-log In)
Para magamit ang App, kakailanganin mong makakuha ng Bluenumber, na isang pangkalahatang digital ID. Makukuha mo ang Bluenumber at makakapagsimula kang gumamit ng aming mga serbisyo sa pamamagitan ng pagpaparehistro ng iyong sarili sa App. Bukod pa rito, para makapagparehistro, kinakailangan ang pagsang-ayon sa "Tuntunin sa Paggamit” na naka-post sa App o sa aming website (URL:  https://ninja-biz.group-bluenumber.org/ninja_app/public/tl/term/ ). Isang Bluenumber lang ang maaari mong makuha sa isang email address.

Artikulo 4 (Personal na Impormasyong Kinukuha Namin)
Nakakatanggap ang Hello Ninja ng o kinukuha nito ang iyong personal na impormasyon kapag pinapagana at ibinibigay namin ang aming mga serbisyo. Kung maglalagay ka ng maling personal na impormasyon, posibleng hindi mo matapos ang iyong pagpaparehistro o hindi mo makukuha ang ilan o ang lahat ng aming serbisyo.

Impormasyong ibinibigay mo sa amin Kailan kami kumukuha ng impormasyon Paano kami gumagamit ng impormasyon
Kinakailangan Email address, password, pangalan, pagkatapos ng bersyon 2.0 numero ng telepono Habang nagpaparehistro
 • Pagbibigay ng Bluenumber/span>
 • Pag-verify ng pagkakakilanlan
Address, nasyonalidad, uri ng visa
 • Pagbibigay ng impormasyon alinsunod sa mga pangangailangan ng mga user
 • Pagtukoy ng mga target na user para sa mga survey at event
Address (prefecture)
 • Pagkumpirma ng kaligtasan kung sakaling magkaroon ng sakuna
 • Pagtukoy ng mga target na user para sa mga survey at event
Opsyonal Kasarian, petsa ng kapanganakan, postal code, larawan ng mukha Kapag nagparehistro ka o na-edit mo ang iyong profile
 • Pagkumpirma ng pagkakakilanlan at pamamahala ng user

Pangalan at address ng pinagtatrabahuhan, sektor at kategorya ng trabaho

(Technical Trainee Intern: pangalan at address ng nangangasiwang kumpanya at nagpapadalang kumpanya)

 • Pagbabahagi ng pagkumpirma ng pagiging ligtas sa mga nairehistrong partido na may access sa iyong profile kapag may emergency
Residence card number at petsa ng pag-expire
 • Pag-link sa Ninja-Biz
Para sa bersyon 1.0, numero ng mobile phone
 • Pagbibigay ng reward para sa mga may bayad na survey sa pamamagitan ng LINE Pay

Pang-emergency na contact

 • Pang-emergency na suporta sa user
Mga nilalaman ng mga mensahe Kapag nagpapadala at nakakatanggap ng mga mensahe
 • Pang-emergency na suporta sa user
Impormasyon ng device
 •  Impormasyon ng platform (iOS o Android)
 •  Impormasyon ng Bersyon ng OS (hal., Android 10)
 •  Modelo ng mobile device (hal., SM-A207F / Samsung A20)
Kapag nag-log in
 • Pagkumpirma ng mga bug at pag-aayos ng mga ito para pahusayin ang aming mga serbisyo
*2: Pagkatapos ng bersyon 2.0 ng Hello Ninja, kinakailangang magparehistro ng numero ng mobile phone para magamit ito. Opsyonal ito sa bersyon 1.0 ng Hello Ninja
*3: Sa bersyon 1.0 ng Hello Ninja, opsyonal ang pagpaparehistro ng numero ng mobile phone, ngunit kinakailangan ito kung gusto mong makatanggap ng mga reward sa survey sa pamamagitan ng LINE Pay.

Artikulo 5 (Personal na Impormasyong Ipinapadala sa Labas)
Ang lahat ng personal na impormasyong kukunin sa App ng CRT Japan ay ipinapadala mula sa TraceBlue Japan, na aming contractor, papunta sa cloud server (hindi ito nangangasiwa ng anumang personal na impormasyon, at nagsasagawa kami ng naaangkop na pagkontrol sa access) para i-store. Hindi namin ipinapasa ang mismong data sa labas.

Artikulo 6 (Pagbibigay ng Personal na Impormasyon sa Mga Third Party)
Ibinabahagi ng Hello Ninja ang lahat o ilang bahagi ng data ng iyong personal na impormasyong nakuha sa App sa mga entity lang na sinang-ayunan mong pagbahagian ng iyong personal na data (Mag-slide ng bar pakanan para isaad na "Sumasang-ayon" sa App), tulad ng iyong pinagtatrabahuhang kumpanya, mga recruitment agency, mga third-party na organisasyon ng suporta, mga organiser ng event, at mga organiser ng survey (bibigyan mo sila ng access sa iyong personal na impormasyon). Bibigyan ka ng reward sa pamamagitan ng LINE Pay para sa pagsagot ng mga may bayad na survey. Sa sitwasyong ito, ibabahagi namin ang huling 4 na digit ng nakarehistro mong LINE Pay number sa LINE Pay Corporation. Hinihiling namin sa lahat ng entity na gumagamit ng Ninja-Biz na maayos na pamahalaan at pangasiwaan ang personal na impormasyon ng mga user ng Hello Ninja na available sa Ninja-Biz.
Third-party na kumpanya ng pagpapasa ng pera: LINE Pay Corporation
Third-party na provider ng alerto sa kaligtasan: RC Solution Corporation
*Nagbibigay ang "Safety tips" ng abiso sa user para sa Mga Maagang Babala sa Lindol, Mga Babala sa Tsunami, Mga Babala sa Bulkan, Mga Babala sa Lagay ng Panahon, Mga Babala sa Pagkakasakit dahil sa init at Impormasyon sa Proteksyon ng Sibilyan na ilalabas sa Japan. Isa itong libreng application na na-develop sa pangangasiwa ng Japan Tourism Agency. Ginagamit ng Hello Ninja ang impormasyon sa pamamagitan ng API.
Maliban sa mga nabanggit na sitwasyon, hindi ibibigay sa mga third party ang personal na impormasyong kinukuha sa App nang wala ang iyong pahintulot.

Artikulo 7 (Module ng Pangangalap ng Impormasyon)
Walang built-in na module ng pagkuha ng impormasyon ang App.

Artikulo 8 (Subcontract hinggil sa Pangangasiwa ng Negosyo sa Personal na Impormasyon)
Maaari kaming magbahagi ng impormasyon sa mga subcontractor na tumutulong sa mga pagpapatakbo at suporta sa user sa loob ng saklaw ng layunin ng paggamit. Magsasagawa kami ng kontrata kasama ng contractor hinggil sa pangangasiwa ng personal na impormasyon at masinsinan naming pamamahalaan ang personal na impormasyon ng mga user.

Artikulo 9 (Paghahayag Alinsunod sa Batas)
Maaari din naming ihayag ang iyong personal na impormasyon: 
 • Ayon sa iniaatas ng batas, tulad ng para makasunod sa subpoena, utos ng hukuman, o katulad na legal na proseso
 • Kung naniniwala kami nang walang masamang hangarin na kinakailangan ang paghahayag para ipagtibay, protektahan, o gamitin ang aming mga karapatan; protektahan ang iyong kaligtasan o ang kaligtasan ng iba; mag-imbestiga ng panloloko o iba pang ilegal na gawain; o tumugon sa kahilingan ng pamahalaan.
 • Kung masasangkot ang CRT sa merger, acquisition, o pagbebenta ng mga asset nito. Sa sitwasyong iyon, aabisuhan ka sa pamamagitan ng notification sa Hello Ninja tungkol sa mga maaari mong gawin kaugnay ng iyong data.

Artikulo 10 (Ang Iyong Mga Karapatan)
Kung gusto mong kumpirmahin, iwasto o i-delete ang impormasyong nakarehistro sa Bluenumber, magagawa mo ito sa App. Kung gusto mong i-delete ang lahat ng impormasyong nakarehistro sa Bluenumber, makipag-ugnayan sa amin sa hello-ninja@crt-japan.jp. Maaaring bawiin ang pahintulot para sa third-party anumang oras sa app. Gayunpaman, pakitandaang kung hindi ka sasang-ayon sa pagbibigay sa third party, posibleng malimitahan ang mga available na feature (para sa higit pang detalye, sumangguni sa item 2. Mga Feature ng App).
Kung nakuha o naproseso ang iyong data, mayroon ka ng mga sumusunod na karapatan, nang napapailalim sa mga pagbubukod o kinakailangan sa bisa ng mga kasalukuyang batas:
 • Ang humiling ng impormasyon tungkol sa layunin ng pagpoproseso, mga kategorya ng nasasangkot na personal na data, sino pang wala sa Bluenumber ang posibleng nakatanggap ng data mula sa amin, kung saan sino-store ang personal na data at kung gaano ito katagal iso-store.
 • Ang pagwawasto (pagtama) ng talaan ng iyong personal na data na pinapanatili ng CRT kung hindi ito tumpak.
 • Ang pagbubura ng data na iyon o paghinto sa pagpoproseso rito. (Gayunpaman, pakitandaang ang impormasyong nakuha habang ginagamit ang application na ito ay ide-delete din sa server kasabay nito, at hindi mo na magagamit ang App. Samakatuwid, kakailanganin mong magparehistro ulit para magamit ang aming mga serbisyo.)
 • Ang pagbawi sa iyong pahintulot para sa pagpoproseso ng personal na data o higit pang pagproseso ng CRT sa personal na data anumang oras.

Artikulo 11 (Mga Reklamo at Pagkonsulta Hinggil sa Pangangasiwa sa Personal na Impormasyon)
Para sa mga tanong hinggil sa mga reklamo at pagkonsulta sa personal na impormasyon, makipag-ugnayan sa CRT Japan tulad ng inilararawan sa Artikulo 12.

Artikulo 12 (Paano Makipag-ugnayan sa Amin)
Kung mayroon kang anumang tanong o mungkahi hinggil sa Patakarang ito, makipag-ugnayan sa CRT Japan sa sumusunod na paraan. Pakitandaang posibleng hindi naming maisagawa ang iyong kahilingan kung nalalapat ang alinman sa mga sumusunod: lubos itong makakasagabal sa performance ng aming negosyo; may posibilidad na may mailagay sa panganib na buhay, katawan, ari-arian o iba pang interes ng isang indibidwal at lumalabag sa mga probisyon ng mga batas at regulasyon ang paghahayag.

Caux Round Table Japan
Attn: Hello Ninja 
Email address: hello-ninja@crt-japan.jp
Privacy Officer: Director ng Caux Round Table Japan

Artikulo 13 (Higit Pang Patakaran sa Proteksyon ng Personal na Impormasyon)
Pakitingnan ang "Mga Tuntunin sa Paggamit" at "Patakaran sa Privacy" ng aming mga serbisyo sa mga link sa ibaba.


Artikulo 14 (Mga Update sa Aming Patakaran)
Kapag may isinagawa kaming anumang pagbabago sa aming Patakaran sa Privacy, aabisuhan ka namin sa nabanggit na link at sa pamamagitan ng App. Bukod pa rito, kung magsasagawa kami ng amumang malaking pagbabago hinggil sa personal na impormasyon, tulad ng pagbabago sa layunin ng paggamit o pagbibigay sa third party, kukunin ulit namin ang pahintulot ng user.

Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa: Disyembre 1, 2020